Sógorom, a zugügyvéd

...and justice for all.

Ön is tud egy érdekes esetet? Írja meg a zugügyvédnek!

Hirdetés

Utolsó kommentek

Linkblog

Friss topikok

Utazási ajánlatok

Helyreigazítás fórum hozzászólásért

2011. július 05. - zugügyvéd

A Zugügyvéd is most találkozott a következő ítélettel, amelynek indokolása felülírja az eddig szokványos joggyakorlatot a felhasználói tartalmakkal kapcsolatban:  "Tekintettel arra, hogy az alperes által szerkesztett lap a sajtótörvényben  rögzített kritériumoknak megfelel és ezáltal időszaki lapnak minősül, amely sajtótermék az internet egy adott területét igénybe véve elektronikus úton jut el az olvasókhoz, alperes az általa szerkesztett lapban megjelenő közlések tartalmáért felelősséggel tartozik. A lap egy rovatának tekinthető ún. "fórum" ebből a szempontból az alperes szerkesztése alatt áll, lehetősége van a beírások moderálására, így annak eldöntésére is, hogy az ott megjelenő közlések közül melyek azok, amelyeket az internetes lap keretében az olvasókhoz közvetíthetőnek tart és melyek azok, amelyekért nem kíván felelősséget vállalni, s ennek következtében onnan eltávolítja."

 

 

 

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.890/2009/3. számú határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Fővárosi Ítélőtábla a Dr.Kárpáti Miklós (címe) ügyvéd által képviselt (felperes neve, címe) felperesnek a Dr. Karas Mónika (címe) ügyvéd által képviselt (alperes neve, címe) alperes ellen sajtó-helyreigazítás iránt indult perében a Fővárosi Bíróság 2009. január 13. napján kelt, 19.P.26.575/2008/3. számú ítélete ellen az alperes részéről 6. és 7. sorszám alatt előterjesztett fellebbezések folytán meghozta a következő

Í T É L E T E T:

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi az alperes által szerkesztett honlapot üzemeltető ....-t, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 10.000 (tízezer) forint + áfa fellebbezési költséget, valamint a Magyar Államnak külön felhívásra 24.000 (huszonnégyezer) forint fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

I N D O K O L Á S:

A felperes keresetében az alperes által szerkesztett .... internetes újság belpolitikai fórumában "...." cím alatt ....-tól szereplőbejegyzésekben olvasható valótlan állítások híresztelése miatt kérte az alperes helyreigazítás közzétételére kötelezését.

Az alperes a kereset elutasítását kérte arra hivatkozással, hogy a felperes által sérelmezett közlés a fórumozók által feltett magánjellegűtartalom, amely esetben nem a szerkesztőség tevékenységéről van szó. A hozzászólás nem minősül sajtótevékenységnek, arra a szerkesztőségnek nincs ráhatása, a moderálás keretében a bejegyzések tartalma sem kontrollálható teljes mértékben. Az adott esetben a sajtó-helyreigazításra nincs jogszabályi lehetőség.

Az elsőfokú bíróság a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.419/2008/3. számú határozata folytán megismételt eljárásban meghozott ítéletében kötelezte az alperest, hogy az általa szerkesztett .... internetes újság "...." címszó alatt az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül tegye közzé az alábbi közleményt:

"Helyreigazítás: Honlapunk fórumán ....-i kezdettel valótlanul híreszteltük, hogy a ...., vagy annak tagjai, munkavállalói 100 milliós megrendeléseket kaptak volna a ....-tól vagy ....-től. Valótlanul híreszteltük, hogy a ... pénzmosodakéntműködne".

Kötelezte az alperes által szerkesztett honlap üzemeltetőjét, hogy fizessen meg a felperesnek 25.000 forint perköltséget, valamint a Magyar Államnak külön felhívásra 21.000 forint illetéket.

Az ítélet indokolásában hivatkozott az Alkotmány 2. § (1) bekezdésére, a 8. § (1) bekezdésére, a 61. § (1) és (2) bekezdésére, a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 3. § (1) bekezdésére, a 20. § a) és b) pontjára.

A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság úgy foglalt állást, hogy az alperes sajtó-helyreigazítás szempontjából önálló szerkesztőségnek minősül. Úgy ítélte meg, hogy a felperesi igény elbírálásakor az elektronikus szolgáltatásokról, kereskedelmi tevékenységről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései nem alkalmazhatóak, s miután nem észlelt olyan kizáró rendelkezést, amely a sajtó-helyreigazítás hatályát ne tenné kiterjeszthetővé az internetes újságok fórumaira, a sajtó-helyreigazítás általános szabályait alkalmazva járt el.

A Ptk. 79. § (1) bekezdése, a Ptk. 85. § (1) bekezdése, a PK. 12. és 13. számú állásfoglalás alapján megállapította, hogy a felperes kereshetőségi joga fennáll, mert a sérelmezett részben név szerint megemlített személyek a felperes munkavállalói, illetve vezetői, ezen kívül a felperes működésére vonatkoztak a kifogásolt kitételek. Annak állítása, hogy a felperes pénzmosodaként működik, valamint hogy 100 milliós megrendeléseket kapott volna ....-től, vagy a ....-tól, az elsőfokú bíróság megítélése szerint tényállítás, amelynek valóságtartalmát az alperes nem igazolta. Miután a mástól szerzett értesülés tovább adása, híresztelése is helyreigazítási felelősséget alapoz meg, az elsőfokú bíróság szerint nincs jelentősége annak, hogy az alperes részéről a közölteket másoktól szerzett értesülésként adták tovább, ezért a Pp. 345. § (3) bekezdése alapján a helyreigazítást elrendelte.

Az első fokú ítélet ellen az alperes élt fellebbezéssel, amelyben annak megváltoztatását, a kereset elutasítását kérte. Hibásnak tartotta az elsőfokú bíróságnak a Fővárosi Ítélőtábla hatályon kívül helyező végzése azon értelmezését, amely szerint a perbeli eset elbírálására kizárta a 2001. évi CVIII. törvény alkalmazhatóságát amiatt, hogy az Ektv. 1. § (4) bekezdése szerint az ítélőtábla értelmezésének megfelelően a törvény hatálya a magánjellegű kommunikációra nem terjed ki. Kiemelte, hogy a magánjellegű közlés az elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű, egyéni közlésre alkalmas kommunikációs eszköz útján tett közlés. Értelmezése szerint ez az email-fiók használatával azonos közlési mód, amikor a közlésnek meghatározott számú, de meghatározható számú címzettje van. A perbeli esetben azonban nem ilyen magánjellegű közlésről van szó, hanem a fórumozók által a tárhely-szolgáltató biztosította felületre bejegyzett közlésről, amelyeket egyértelműen a nyilvánosságnak szántak. Ennek elbírálására az alperes álláspontja szerint az Ektv. előírásait kell alkalmazni. Mivel azonban jelen pert a sajtó-helyreigazítás szabályai szerint kell lefolytatni, az Ektv. alkalmazása nem jöhet szóba. Az alperes kifejtette, hogy a per tárgyát képezőközlés helyreigazítási kötelezettség alóli kivonását épp a Ptk. 79. § (1) bekezdése teszi lehetővé. A felperes által sérelmezett tartalom egyértelműen elkülöníthető attól a szerkesztett tartalomtól, amelyet az időszaki lap kritériumával rendelkező internetes újság szerkesztősége előállított. Köztudomású tény, hogy a "...."-on bárki elmondhatja saját véleményét, amelyet szélsőséges esetben a tárhely-szolgáltató köteles moderálni. Ez azonban nem egyenlő azzal a tevékenységgel, amelyet a sajtószerv az időszaki lap szerkesztése és kiadása tekintetében végez.

A sajtóról szóló törvény értelmében csak az tekinthető a sajtó tevékenysége által előállított tartalomnak, amelyek tekintetében a sajtószerv valamilyen tevőleges magatartást tanúsít. A jogsértő tartalomról az alperesi sajtószerv is csak a felperes kérelméből értesült, amikor az már nyilvánosságot kapott, éppen azért, mert az alperesi szerkesztőség magatartásán kívül esett a nyilvánosságra kerülése. Ebben a tekintetben a "híresztelés" klasszikusan vett fogalma sem állapítható meg, ezért a helyreigazítási kötelezettség is kizárt a sajtó-helyreigazítási perek szabályai szerint, figyelemmel arra, hogy az alperes a kifogásolt szöveggel összefüggésben nem végzett szerkesztési tevékenységet.

A felperes fellebbezési ellenkérelme az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyására irányult.

A fellebbezés nem alapos.

Az elsőfokú bíróság a megismételt eljárásban a tényállást helyesen állapította meg és az arra alapított érdemi döntése is helytálló.

A Fővárosi Ítélőtábla a fellebbezésben foglaltakra figyelemmel a következőkre mutat rá:

A Ptk. 79. § (1) bekezdésében szabályozott sajtó-helyreigazítás csak a jogszabályban pontosan meghatározott személyiségi sérelem orvoslásaként alkalmazható, mégpedig akkor, ha a jóhírnevet sértő állítás a sajtóban jelenik meg. Ezt a rendelkezést a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (Stv.)19. § (3) bekezdésében írtak is megerősítik, amely szerint ha a sajtóban közölt tájékoztatás személyhez fűződő jogot vagy a hiteles tájékoztatás követelményét sérti, külön jogszabály szerint helyreigazításnak is helye van.

A Ptk. 79. § szerinti helyreigazítás kötelezettje a sajtószerv, amely következik abból, hogy a helyreigazítás sajtótermékhez kötött jog. Az, hogy milyen közlési mód esetén vehető igénybe a sajtó-helyreigazítás, arra a Ptk. 79. § (1) bekezdésének felsorolása ad iránymutatást. A felsorolásban szereplő időszaki lap meghatározás értelmezése - a szabályozást követően előállt technikai fejlődésből következően - sokkal tágabb körben vált szükségessé. A kialakult gyakorlat - természetesen a sajtótermékre vonatkozó kritériumok teljesítése esetén - az időszaki lap kategóriájába sorolja az interneten megjelenő elektronikus lapokat is.

A helyreigazítás kötelezettjének minősülő sajtószervet a Pp. 343. § (2) bekezdése határozza meg, egyben megjelöli azt, hogyha a sajtó a helyreigazítási kérelemnek önként nem tesz eleget, a helyreigazítást igénylőfélnek ki ellen kell megindítania a peres eljárást.

Helyesen foglalt állást az elsőfokú bíróság abban, hogy az alperest önálló sajtószervként kezelte és ennek megfelelően a vele szemben előterjesztett igényt érdemben vizsgálta, figyelemmel arra, hogy az alperes által szerkesztett online újság önálló időszaki lapnak tekinthető a Stv. 20. § f) pontja alapján.

A Fővárosi Ítélőtábla a felperesi igény érdemi vizsgálatánál már irányt mutatott abban, hogy elsősorban azt kell megítélni, hogy van-e olyan jogszabályi rendelkezés, ami a per tárgyát kivonja a Ptk.szerinti helyreigazítási kötelezettség alól, az alperes által szerkesztett időszaki lap jellegzetességéből és a sérelmezett kitételek megjelenési módjának speciális voltából adódóan.

A Fővárosi Ítélőtábla kiemeli, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 1. § (4) bekezdése a törvény hatálya alól kiveszi az olyan közléseket, amelyeket gazdasági vagy szakmai tevékenység vagy közfeladat körén kívül eső célból eljáró személyek fogalmaznak meg az információs társadalommal összefüggőszolgáltatás igénybevételével. Ezt a rendelkezést a perbeli esetre vetítve elsősorban abból a szempontból kellett értékelni, hogy a sérelmezett közlést bejegyző ún. fórumozók tevékenysége az adott esetben milyen magatartásnak minősíthető. Olyan magánjellegű megnyilvánulásról van-e szó, amely az Ektv. hatályán kívül esik, vagy egy tárhely-szolgáltató által biztosított felületre történt bejegyzésről van szó, amely esetén a Ptk.-hoz viszonyított speciális, az Ektv-ben rögzített felelősségi szabályok alkalmazása az indokolt.

Az Ektv. 2. § 1c) pontjának értelmező rendelkezésében írt tárhelyszolgáltatás nyújtásán alapuló 10. § szerinti közvetítő-szolgáltatói felelősség a perbeli igény elbírálásánál nem tekinthető olyan jogszabályi rendelkezésnek, amely a per tárgyát képezőfelperes által sérelmezett közlést kivonná a Ptk. 79. § -ában írt helyreigazítási kötelezettség alkalmazhatósága alól.

Tekintettel arra, hogy az alperes által szerkesztett lap az Stv. 20. § f) pontjában rögzített kritériumoknak megfelel és ezáltal időszaki lapnak minősül, amely sajtótermék az internet egy adott területét igénybe véve elektronikus úton jut el az olvasókhoz, alperes az általa szerkesztett lapban megjelenő közlések tartalmáért felelősséggel tartozik. A lap egy rovatának tekinthető ún. "...." ebből a szempontból az alperes szerkesztése alatt áll, lehetősége van a beírások moderálására, így annak eldöntésére is, hogy az ott megjelenő közlések közül melyek azok, amelyeket az internetes lap keretében az olvasókhoz közvetíthetőnek tart és melyek azok, amelyekért nem kíván felelősséget vállalni, s ennek következtében onnan eltávolítja.

A másodfokú bíróság csak utal arra, hogy a beírások alperesi szempontból való felvállalásának eldönthetősége érdekében az alperes nincs elzárva olyan technikai eszköz beiktatása elől, amely segítségével a beírások tényleges kontrollálását már a megjelenés előtt biztosítani tudják.

A felperes által sérelmezett közlés vizsgálata körében a Fővárosi Ítélőtábla azt emeli ki, hogy sajtó-helyreigazítás amiatt kérhető, ha a sajtó a jogosulttól valótlan tényt közöl vagy híresztel, illetőleg a rá vonatkozó való tényt hamis színben tünteti fel. Az eljárás tárgya kifejezetten a közölt vagy a híresztelt tények tartalmi valósága lehet, beleértve azt is, hogy a tényeket úgy kell közölni, hogy az helyesen tükrözze a valóságot.

A sajtót a közlemény valóságáért objektív felelősség terheli, nem hivatkozhat alappal arra, hogy a máshonnan szerzett értesülést híven közölte, illetve nem hivatkozhat arra sem, hogy a közlésben vétlen volt vagy jóhiszeműen járt el.

A sajtó-helyreigazítási eljárásban a kifogásolt tényállások valóságtartalmát a sajtószerv köteles bizonyítani általánosságban még akkor is, ha híven közli vagy közvetíti más személy tényállításait.

A perbeli esetben az alperes az internetes lapban megjelent tényállítások valóságtartalmát semmilyen módon nem támasztotta alá, ezért az elsőfokú bíróság helyesen járt el, amikor az alperest a felperesi kérelemnek megfelelően kötelezte a helyreigazító közlemény közzétételére.

A Fővárosi Ítélőtábla mindezekre figyelemmel az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2) bekezdésének megfelelően helybenhagyta.

A perköltség viseléséről a Pp. 239. § -án keresztül érvényesülő Pp. 78. § (1) bekezdése, a 32/2003.(VIII. 22.) IM rendelet 3. § (5) bekezdése és a 6/1986.(VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján határozott.

Budapest, 2010. január 19. napján

Kizmanné Dr. Oszkó Marianne s.k.

a tanácselnöke, előadó bíró

Böszörményiné Dr. Kovács Katalin s.k.

bíró

Dr. Pullai Ágnes s.k.

bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő

 

152 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://zugugyved.blog.hu/api/trackback/id/tr833043001

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

futyfurutty 2011.07.06. 08:38:46

@Jud.: Szerintem téged senki nem korlátoz abban például, hogy agárversenyen indulj, ha akarsz. Beállhatsz szabadon a kutyák közé, legfeljebb kiröhögnek, mert hülyén néznél ki az agarak között, ahogy négykézlábra ereszkednél, mire ők körbefutnák a pályát. De a jogod adott.

Darkrider 2011.07.06. 08:39:00

az az igazság, hogy igaza van a felperesnek, és jól döntött a bíróság

ugyanis itt nem a vélemény- illetve sajtószabadság korlátozásáról van szó, hanem arról, hogy kérhetem-e, hogy egy rólam valótlan állítás a tartalomszolgáltató honlapjáról eltávolításra kerüljön

mi történhetett: írt egy emailt a felperes, hogy töröljék már ki a baromságot a fórumból
ezt nem tette meg a netes újság, ezt követően röpült a helyreigazítási kérelem - mert más eszköze annak, akiről valótlant irogatnak, nem igazán van
aki olyan hülye, hogy ezután sem törli a hozzászólást, megérdemli, hogy bepereljék - gondolom, az ügyvédjük lerántott róluk pár százezer forintot ügyvédi díjként

tehát ne hivatkozzanak arra, hogy a fórumot nem tudják moderálni, mert ebben az esetben pontosan tudták, mit kellene törölniük, hogy felperes lelki békéje helyre álljon - ráadásul a helyreigazítási szöveget ott kell közölni, ahol a sérelmezett írás volt - tehát a fórumban (még egy nagyarcú szerkesztőség sem sérülhet be azon, hogy a fórumban helyreigazítást kell közölniük)

eric · http://vastagbor.blog.hu 2011.07.06. 08:39:51

@futyfurutty: szerintem épp a Mo iskolák bezárása ellen szervezett tüntetést:D

BKKLaci 2011.07.06. 08:42:48

Kedves Zugügyvéd!

Nem szoktam kommentelni, de ez a történet, ha tényleg igaz és ilyen ítélet jogerősen is megszülethet kishazánkban, akkor ez nagyon szomorú.

Viszont, ha ez így van, akkor az alábbi történet is megáll szerintem.

Kérlek, mond el róla a véleményedet!

A történet:

Szereplők:

Tárhely Szolgáltató – a fejőstehén
Kis Pista – partner, a szenvedő fél
Nagy Béla – partner, a felháborodott vevő jelölt.
Ötlet Gazda –partner, az ész…
Dr. Pecsét – vegvezetett ügyvéd

A történet:

A partnerek egy kellemes sörözés közben elhatározzák (ismerve a tárgyi ítéletet), hogy megfejik Tárhely Szolgáltatót, hiszen az kőgazdag cég. az ítélet ismeretében másnap hozzá is kezdenek.

Végignézik a Tárhely Szolgáltató blogjait és megtalálják azt, ami a gazdasági visszaélésekkel, trükkökkel foglalkozik. Ott éppen komoly vita folyik.

Ötlet Gazda Blogger nyit egy új nicket. Nevezzük Naiv Provokátornak.

A blogon, ahogy ott szokott megy a vita. alkalmas pillanatban Naiv Provokátor elenged egy kommentet. „Igazatok van, ez tűrhetetlen! Pontosan ilyen görény Kis Pista is. Tele van a hócipőm vele. Nem elég, hogy gerinctelen egy állat és veri a gyerekeit, folyton részeg, DE lopja az almát is a szomszédok kertjéből! Be is vitték érte a Yard-ra a múlt héten!” (A szöveg természetesen variálható, a blog aktuális vitájához illeszthető.” Ha a komment megjelenik, már készen is van minden.

Másnap a felháborodott Kis Pista elmegy Dr. Pecséthez és megbízza a jogorvoslattal. Miután a fenti ítélet példa értékű, Dr. Pecsét biztosan el is vállalja. Elkészül a perirat, beadják. A fentiek szerint szépen végigmegy az ügy, megszületik a helyreigazítás és kész.

De, hol van ebben a nagy pénz? Valahol itt lehet.

Ha már Kis Pistának van ügyvédje és a per elindult (a kifejlet nem kétséges, ugyebár?) megbízza, hogy készítse el a Nagy Bélával kötendő 10 milliós értékű (pl. istálló kiganézási) vállalkozási szerződését, ellenjegyezze és küldje is el, mert ő igazán nem ért a jogi ügyekhez.

A dolog meg is történik. Kisvártatva Nagy Béla visszaküldi az egészet az ügyvédnek, arra hivatkozva, hogy bár annak tartalma, ára tökéletes és az istállóra is ráfér a ganézás, mégsem. Hivatkozik Kis Pista rossz renoméjára, hiszen azt már egy országos hírű blogon is beszélik és ő nem engedheti meg magának, hogy őt is szájára vegye a nép, a kapcsolat miatt. Ez súlyos üzletvesztésekhez vezetne nála.

És akkor Kis Pista megbízza Dr. Pecsétez ezzel az üggyel is. Ez már jóval súlyosabb, de ez is végig fog menni az előbbi eljárás szerint és lehet is a kasszához fáradni…

Kedves Zugügyvéd!

Szerinted így fog történni?

futyfurutty 2011.07.06. 08:42:49

@eric: A kilőtt szemek nem zavarták a bohócot.

Sir Galahad 2011.07.06. 08:57:28

Nos, egyrészt az ítélet az új médiatörvény megszületésénél korábbi, mint arra többen is rámutattak. Másrészt tényleg elgondolkoztató, rendben van-e, hogy kommentekben minden felelősségre vonási lehetőség nélkül állíthasson bárki bármit. A dologra 2 megoldási lehetőség van: 1: moderálás, 2: a hozzászólók regisztráltatása. Aki úgy gondolja, hogy rendben van az, hogy a fórumokat el lehet árasztani a ptk-ba ütköző hozzászólásokkal, az gondoljon bele, hogy így pillanatok alatt tönkre lehet tenni mondjuk a vállalkozását.

EdinaEdina · http://edinaoldala.blog.hu/ 2011.07.06. 09:10:07

@BKKLaci: A tárhelyek szolgáltatói ki szokták írni, hogy nem vállalnak felelősséget az oldalaikon megjelenő írásokért.
Az eljárás valahogy úgy van, hogy először megállapítják, hogy történt-e becsületsértés, rágalmazás, ki követte el... stb.. S ha ebben bűnösnek találtattál utána egy polgári peres eljárásban az esetleges kárainak megtérítését követelheti a kedves feljelentő. (A tárhelyek szolgáltatói ettől el szoktak határolódni, az általuk megírt felhasználási feltételekre hivatkozva Az oldalgazdáktól ill. a komment beírójától lehet kártérítést követelni.)

Ezt elkúrtad Gonosz Törpe 2011.07.06. 09:14:32

ÉLJEN AZ IGAZI FORRADALOM, AMI HAMAROSAN BEKÖVETKEZIK ÉS A NEMZETI SZAR VÉGÉT JELENTI

BKKLaci 2011.07.06. 09:16:37

@EdinaEdina: Bocsi! elírtam... De, ha behelyttesíted a Tárhely Szolgáltatót "Blokk Gazdára"...

Akkor megállhat a történet? Mert szerintem akkor védhetetlen. Amíg lehet anoním kommentelni. Amíg olyan mail címet rendelek a nickem mögé, amilyet akarok.

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2011.07.06. 09:17:06

@Sir Galahad: A moderálás 12 törvénypontba ütköző bűncselekmény...

1., feltételezned kell a bűnelkövetést,
2., fel kell lépned ellene
3., vagyis egy másik jogi alany cselekvési lehetőségét bekorlátoznod..

A folyamat csak ennyi: 1.,a komment szerzői jogvédelem alatt áll!
2., megsemmisítése egyszer a feltételezett bűnelkövetés bizonyítékának a megsemmisítése
3., másodszor magántulajdon megrongálása, ugyanis a jogfelhasználás, nem szerzői tulajdonjog
4., mivel ezek nem fizetős helyek, hogy csak attól vedd el a pénzt aki fizet, és aki nem fizet ne engedd be, ez így már szabadságjogokba ütköző diszkrimináció, politikai nézet, vallási nézet, nemi identitás, nemzetiségi hovatartozás vagy bármi más alapján...
5., az ártatlanság vélelme... a cenzúrázással azt mondod ki hogy bűnös...
6., ez már rágalmazás is, rosszabb esetben emberi méltóság megsértése
7., A cenzúrázást legtöbbször bűnközösségben végzik, előre kitervelt módon
8., a cenzúrázás csak úgy lehetséges, ha sértett adatait megjegyzed és később be tudod azonosítani, e-mail cím, internet IP cím és a többi.. ez is jogellenes!
9., a sértett joglanyból a diszkriminálása érzelmi reakciót vált ki, ami így alkalmas uszításra, izgatásra, megfélemlítésre, önkép rombolására, súlyos társadalmi feszültségek forrása lehet
10., ha mégsem történ bűnelkövetés, akkor estlegesen még az is előfordulhat, hogy a komment törlésével bűnpártolást követ el, az mellett, aki ellen szólt a hozzászólás
11.,maga a moderáció léte alkalmas arra, hogy valakinek a tetteit befolyásold, tehát garázdaság, mert félelemből nem fogja leírni a véleményét, nehogy diszkrimináció érje...
12., köteles vagy megtagadni, ha nem ez a feladatod a más ellen elkövetett diszkriminációt, büntetés kiszabását, a büntetési formák az egyetemes emberi jogok nyilatkozatában be vannak korlátozva! Nem bünthetheted némítással, tiltással és stb.-vel...

makukula 2011.07.06. 09:18:06

@Darkrider: Végre egy hozzászóló, aki rájön, hogy a helyreigazítást nem abból a szempontból kell nézni, hogy szegény szerkesztőséget "megbüntették", hanem abból, hogy valakiről hazugság jelent meg, és neki joga van ahhoz, hogy közöljék az igazságot. Ez senkinek semmilyen érdeksérelmet nem okoz.

Munkaadó 2011.07.06. 09:22:41

Ebben az ügyben ha jól értelmeztem nem a hozzászólás miatt indult a per, hanem azért, mert felszólításra azt nem távolították el. Vagy én értettem félre?

Professor Pizka · http://raerunk.blog.hu/ 2011.07.06. 09:26:09

Egy pár dolog:

Ez egy sajtóper. Nem kértek nyócvanötezercsilliárd ft. kártérítést csak azt, hogy valami tűnjön el a netről, amint már írták. NEm jó hírnév megsértése miatt (Ptk. 78.§) miatt indított per.
Az alperes nagy valószínűséggel a Magyar Nemzet online. A fórumbejegyzés időpontja a Fővárosi Bíróság (tanács: Pataki) ügyszám alapján 2008 tavasza.
Nem tudom, hogy ez most a hörgéshez hogy jön, gondoltam kiegészítem vele a hörögnivalót.

Darkrider 2011.07.06. 09:32:40

@Con Storm: atyaég! de tényleg!

talán az utolsó név nélküli védett tartalmat létrehozó magyar Anonymus volt

és igen, egy komment önmagában már egy rövidített Gesta Hungarorum :)

Bloodscalp 2011.07.06. 09:34:22

@futyfurutty: na látod, az meg 2006-ban volt, hogy te milyen hülye vagy ilyen lejárt lemezzel jössz elő:)

Darkrider 2011.07.06. 09:35:33

@Munkaadó: jól értetted

és ez így van rendjén

Munkaadó 2011.07.06. 09:38:01

@Darkrider: Szerintem is.

Főleg hogy a Mediahatóság is kijelentette, hogy a komment az nem szerkesztett tartalom, ezért ők nem vizsgálódnak - viszont a közzétételéért felelnek. Nagyon könnyű lenne, ha kommentnek álcázva bármit le lehetne írni.

Le lehet - de ha valaki kifogásolja, akkor azt el kell távolítani.

EdinaEdina · http://edinaoldala.blog.hu/ 2011.07.06. 09:41:47

@BKKLaci: Úgy érted, hogy pl. egy blogoldal gazdája? Szerintem ő pl. hivatkozhat arra, hogy a legjobb szándéka ellenére nem látta azt az ominózus beírást, elkerülte a figyelmét. (ugye - ha jól tudom - csak szándékosan lehet elkövetni pl. a becsületsértést) Viszont ha már felszólították, s mégse távolította el, akkor már erre se hivatkozhat.
A blogoldalak gazdái mennyire elérhetőek? Nem tudom, szerintem változó :(
A kommentelők: az is változó, hogy mennyire bizonyítható, hogy ki is írta, azt a beírást. Ha egy olyan munkahelyről pötyög valaki, ahol 10 gép tartozik, egy IP-címhez, Isten legyen a talpán, aki kideríti, hogy ki is írt, vagy egy 20 tagú családnál, ahol 1 gép van.

Harley 2011.07.06. 09:42:26

@kutya vacsorája: azért az is magáért beszél hogy ,nem akar itt senki reagálni a kommentedre . A hallgatás is válasz :) A legtöbbnek a hozzászólás csak ürügy egy jó kis zorbánozásra , de a diktatúra kifejezés a kedvencem , ebből látszik akik e szavat leírják , vagy nem éltek még 89' előtt és így fogalmuk nincs arról mit jelent a szó . Szeretném tudni hányukat vitték be október 22-én ,mondjuk elővigyázatosságból ( mondom elővigyázatosságból ! ) a rendőrségre , a többiek viszont akik éltek azelőtt de most nagy a szájuk , hát mit mondjak khhm. érintettek voltak Aczél et. oldalán mint békeharcos . Nevetnem kell ahogy leírom " Békeharcos " ahogy ezt a szót a pufajkások kisajáították . Tehát az diktatúrázzon itt akinek erről van fogalma :)

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2011.07.06. 09:44:11

@Professor Pizka:
Úgy jön hozzá, hogy nem a fórum gazdája írta a hozzászólást, ő büntetést más iránt nem hajthat végre ő csak egy harmadik személy volt...

Amit tennie kellett volna az, hogy lehetőséget adjon a jogellenes állapot felszámolására a hatóságoknak!

A hatóságnak az ellen kellett volna eljárnia, aki a kommentet írta, a fórumüzemeltetőnek pedig az lenne a dolga, hogy biztosítsa a hozzászólóknak a saját kommentjeik törlésének a lehetőségét!

Ugyanis a fórumot nem az üzemeltető szerkeszti, sem a fórum tulajdonos, hanem a felhasználók, mivel a szerkesztés automatikusan történik, nem jogalany által!

camelus 2011.07.06. 09:48:40

Hétőn vagy múlt pénteken volt az indexen egy cikk, hogy a kommentért mégse felelős az internetes lap kiadója.
Keressetek vissza.

camelus 2011.07.06. 09:49:25

A médiatörvény hatálya az internetes sajtótermékekhez fűzött kommentekre, blogbejegyzésekre, fórumokra nem terjed ki, és az internetes vagy nyomtatott sajtótermékek esetében eleve csak a június 30-át követően megjelent tartalommal kapcsolatban alkalmazható, mondta Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának tagja.

Koltay András szerint a július 1-jétől alkalmazható jogszabályok változást hoznak a sajtójog korábbi állapotához képest, a szabályozás azonban csak a szerkesztett tartalmakra vonatkozik. A komment még akkor sem tekinthető szerkesztett tartalomnak, ha moderálják azt, hiszen nem a szerkesztő döntésén múlik, hogy mi kerül ki az internetes oldalra - utalt a médiatanács tagja a Népszava egyik cikkéhez fűzött kommentek ügyére, amellyel kapcsolatban a média- és hírközlési biztos vizsgálódik.

Mint ismert, a Népszava Online június 8-ai cikkével (Schmitt Pál: erős jellem volt Mádl Ferenc) kapcsolatban tájékozódik Bodonovich Jenő. "Ismereteim szerint a médiabiztos azt próbálja kideríteni, hogy a kifogásolt írás vagy szöveg egyáltalán a médiaszabályozás hatálya alá tartozik-e, hiszen ő maga is csak szerkesztett tartalommal kapcsolatban vizsgálódhat" - mondta a médiatanács tagja.

Koltay András a július 1-jétől a nyomtatott és elektronikus sajtótermékekre alkalmazható jogszabályokról elmondta még: bár ezen alapvető szabályok jórészt eddig is léteztek valamilyen formában a jogrendszerben, a médiatörvény világos eljárásrendet határozott meg, elsősorban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsát jelölve ki a vizsgálatok lefolytatására. A sajtóra olyan alapvető szabályok vonatkoznak (emberi méltóság és a gyermekek védelme, a gyűlöletbeszéd tilalma), amelyek megsértése ellentétes a demokratikus jogállam alapértékeivel, és amelyek betartása szükséges a működőképes társadalmi nyilvánosság fenntartásához.

hirdetés

Hozzátette: a testület célja az, hogy elsősorban a szakmai szervezetekre bízza a szabályok felügyeletét, erre a társszabályozás ad lehetőséget. A médiatanáccsal szerződő szakmai szervezetek - eddig egy ilyen megállapodás jött létre a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületével - felhatalmazást kapnak a nyomtatott és internetes sajtótermékekkel kapcsolatban beérkező panaszok kivizsgálására.

A szakmai szervezet eljáró tanácsának döntése nyomán megszülető elsőfokú határozattal szemben szintén a szakmai szervezetnél lehet fellebbezéssel élni. A médiatanácshoz csak akkor kerül egy ügy, ha a másodfokú döntést is vitatják a felek, a testület azonban ebben az esetben is csak az eljárás jog- és szabályszerűségét vizsgálhatja - fűzte hozzá Koltay András.

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2011.07.06. 09:59:11

Akkor elmondom mi történt jogilag, materiális formában!

1.,Van egy kiállító csarnok, ahol szobrokat állítanak ki!
2.,Az egyik kiállított szobor valótlanságot ábrázolt, pl. egy közismert személy fajtalankodott mással!
3., Az aki felismerni vélte magát, a bírósághoz fordult, mert úgy gondolta veszélyben a jó híre!
4., a bíróság a galéria tulajdonosát és üzemeltetőjét felszólította, a szobor megsemmisítésére!
5., a galéria tulajdonos nem hajthat végre büntetést, mert nincs erre jogosítványa, a magántulajdont nem rongálhatja meg, nem diszkriminálhat másokat... nem az ő dolga.. hanem a hatóságé, és ezért vannak!

ZOH 2011.07.06. 10:01:09

Nem ez a Kizmanné volt a nemtaggyűlés ügyében is a bíró? Ismerős a neve.

(Zugügyvéd, ha emiatt perelnek, írj mail-t és beszállok. :-) )

Professor Pizka · http://raerunk.blog.hu/ 2011.07.06. 10:01:45

@Con Storm: Engem az egész balhé nem érdekel, csak gondoltam hozzáteszem, hogy itt épp nem valami baloldali kisblog, hanem valószínűleg egy nagy jobbos újság az "áldozat".
A tárhelyszolgáltatás meg a fórum valóban nem ugyanaz, és az már valóban az internetszabályozás darázsfészke, ha megmondjuk, hogy a cikkhez fűzött fórumban elsütött fórumhozzászólás az micsoda. Egyáltalán a fórum micsoda. Ha egy fórumban szidják az anyámat, kihez forduljak? Mit tudok tenni?

Leírok pár esetet, azért hogy a probléma komplikáltságát és illusztráljam.

1. Gipsz Jakab regisztrálja az orbánhülye.hu domaint és ott blogot vezet, ahol naponta megírja, hogy Orbán, Pintér, Kósa... stb. hülye és alkalmatlan és satöbbi. Lehet őt ezért bántani? A mai magyar joggyakorlat szerint nem, Orbánnak és a többi politikusnak el kell tűrni a lehülyézést, ha élvezik a politikussággal járó előnyöket, akkor a hátrányokat is kell.

2. Valaki regisztrálja a gipszjakab-buzi.hu domaint, álnéven. Gipsz Jakab nem politikus, csak valaki utálja, ezért elolvashatjuk róla, hogy így meg úgy. A mai magyar jog szerint ezt nem szabad, ez a jó hírnévhez fűződő jog megsértése, Gipsz Jakab perelhet, de kit? Sejti ő, hogy Kovács21 Béla, régi haragosa a tettes, de mit csináljon?

3. Egy hülye troll a nők lapja online "Terheskori csakrális bódhiszattva jóga" cikke alá beírja, hogy Orbán hülye vagy hogy Gipsz Jakab homokos

4. Van egy politikai napilap, amelyik azzal foglalkozik, hogy X pártról csúnyákat írjon, akkor is, ha amit ír nem feltétlen teljesen igaz. Nem is ír le mindent, megteszik a kommentelők és onnan szép lassan terjed tovább az info. Tehát maga a cikk nem a Háziaszonytippek muskátlinyeséshez címet visel, hanem azt, hogy Genyó Béla mocskos ügyei. A mocskos ügyet félig kifejti, majd megjelenik egy kommentelő, aki leírja, hogy nemcsak az van, amit a cikk ír, hogy ti. Genyó Béla összes rokona lett valaki a minisztériumban, hanem még loptak is vagy százmilliót.

A fenti példák mindegyikében kellett már magyar bíróságnak igazságot tenni, de természetesen a valósággal való bármilyen hasonlóság csak a véletlen műve.

igazságos 2011.07.06. 10:03:18

Mivel magára vette a kommentet, felháborodott az illető, a komment tartalma igaz volt, nem valótlan.

Eljárást indított ezért, mert úgy érezte, hogy megsértették a jó hírét. Már eleve a tény, hogy megindította az eljárást, bizonyította azt, hogy sáros az illető, akiről szó van. Ha xy ártatlan lenne, kit érdekelne, mit mondogat róla egy névtelen ember, nem foglalkozna vele. De mivel itt nem ez történt, valóban volt valami igazságtartalom abban, amit a kommentelő hozzáfűzött.

Rwindx 2011.07.06. 10:03:51

@Con Storm: ugye nem vagy jogász...

Kerek négyszög 2011.07.06. 10:12:00

@Harley: Az orbánozás nem szép dolog, de a gyurcsányozás az már igen?

Sokan éltek azelőtt "diktatúrában", és valahogy ismét kezd összeállni a dolog. Meg aztán a nyugati stabil demokráciákból is jött özönével kínos kritika.... Ja, tudom, mi mindenkinél okosabbak vagyunk, ezért ez nem is érdekes.

Mellesleg: 2002 -ben egy pár napos kormány alatt már azt üvöltözték az utcán, hogy: "demok-ráci-át"

Pár napos új kormány alatt!!!

Most ugyanezek az emberek mosogatják orbánékat a szégyen médiatörvény és alkotmány után.

Pascal · http://torzskocsma.blog.hu/ 2011.07.06. 10:14:25

Pizkám ne légy lusta utána olvasni :); utalva arra, hogy két hasonló esetet is végigdumáltunk itt korábban.

Az indokolás kifejezetten leírja, hogy a sajtótv. hatálya alá eső weboldalról van szó.

Az pedig csak úgy lehet, hogy korábban bejelentették mint sajtóterméket, és kapott egy ISSN számot. Ahhoz, hogy bejegyezzenek, teljesíteni kell bizonyos formai követelményeket (kell lennie kiadónak és FELELŐS szerkesztőnek, többek között).

Alapesetben a fórum és a tárhely lényegében ugyanaz. A tárhely szolgáltatónek nem kell vizsgálnia, hogy a feltöltött tartalom jogsérető-e, ellenben írásos kérésre (tiboru esete) el kell távolítania.

Ha a fórum része az ISSN számmal rendelkező sajtóterméknek, abban az esetben az van ami az indokolásban le van írva.

Nem sok ilyen oldal van, az Index.hu, a vg.hu, és pár print újság webes kiadása is ilyen.

Nem minden fórumra, nem minden kommentre húzható rá a fenti határozat-

Az a kiadó döntése, hogy bejelenti-e a sajtóterméket, vagyis tudja pontosan jól, hogy vonatkozik-e rá a sajtótörvény vagy nem.

Az pedig nem lenne jó, ha bárki kiadóként büszkén ráírja, hogy "copyright enyém"; majd amikor kiderül, hogy jogsértő, akkor széttárja a kezét, hogy nem "felelek érte".

Netuddki. 2011.07.06. 10:18:26

Csak halkan jegyezném meg, hogy ez szerintem hatalmas öngól volt a tisztelt ELSŐFOKÚ bíróság részéről.
Gondolom ez még az előtt volt, hogy a napokban szinte minden média leközölte az MNHH (vagymi) állásfoglalását. Miszerint sem a szolgáltató, sem a blog szerkesztője nem felelős a hozzászólások tartalmáért.
Az meg hogy egy blogot egy bíró összemos egy sajtótermékkel, HÁÁÁÁT...

Szóval ez annyira egyértelmű, hogy ezek után a tisztelt bíróra még egy tehenet sem bíznék.
Szép is lenne, ha ezért a véleményemért a tisztelt bírónő beperelhetne.

Tessék tudomásul venni, hogy ez a XXI. század. A technika lehetővé teszi, hogy az emberek már nemcsak szóban, hanem így, blogokon keresztül is beszélgethetnek egymással. Amihez nem feltétlenül szükséges, hogy ismerjék is egymást. Ezen beszélgetések pedig szigorúan magánjellegű beszélgetésnek minősülnek. Bárkit akarva-akaratlanul megsérthetnek, úgyhogy nem kötelező se hozzászólni se elolvasni. Azt meg szerintem mindenki tudja, hogy a hozzászólások valóságtartalma annyira komolyan vehető, mint bármi ami szájhagyomány útján terjed.

Mellesleg ha a tisztelt cég engem perelt volna be, akkor az lett volna az első, hogy a hozzászólásban szereplő FELTÉTELEZÉSEK alapján ismeretlen tettes ellen feljelentést tettem volna márcsak "nem zörög a haraszt" alapon is. XD

Dr.Dr. VUVUZELLANÉNI okleveles tengerimalac hentes 2011.07.06. 10:23:14

ha a tartalomszolgaltatok megszuntetik a moderalast, es minden tartalomhoz ugyanazon technikai feltetelek mellett teszuik lehetove a hozzaszolas irasat, akkor onnan kezdve TENYLEGESEN allithatnak, hogy a kommentek nem szerkesztett tartalom. Amig ez nem igy van (moderalnak, es megvalasztjak mely tartalmakat lehessen kommentelni), addig a kommentek tukrozik a tartalomszolgaltato velemenyet is, es szerkesztettnek minosithetoek. A kommentek moderalasara a "szures" gomb, es a sajat komment torlese elegendo szerintem. Es ezek kotelezo bevezetese mentesithetne a feleloseg alol a tartalomszolgaltatot, ha az a fentiek szerint jar el.

Pascal · http://torzskocsma.blog.hu/ 2011.07.06. 10:23:49

Kovi neked is felhívnám a figyelmed, hogy pl. az Index.hu alján szerepel egy "impresszum" nevű fül; ezen belül pedig a következő: "HU ISSN 1585-3241"

Innen fogva az Index.hu nem egy blog, és szó nincs összemosásról: egy ilyen lapról van szó a határozatban.

Arra is felhívnánk a figyelmed, amit vagy 10-en már beírtak, hogy ez az írélet jóval az új médiatv. előtt keletkezett; tehát semmi köze hozzá.

Dr.Dr. VUVUZELLANÉNI okleveles tengerimalac hentes 2011.07.06. 10:24:50

az altalam vazoltaktol eltero osszes megoldas szelmalomharc. persze lehet, hogy valakiknek a szelmalomharc az erdeke. de ebbe ne melyedjunk bele...

Dr.Dr. VUVUZELLANÉNI okleveles tengerimalac hentes 2011.07.06. 10:25:53

"B" verzio a kommenteles kiirtasa (ala velvet), de epeszu ember szamara a XXI. szazadban ez nem lehet kovetendo pelda....

egerészölyv 2011.07.06. 10:27:25

1. Élveznétek, mi, piszkoskáim, ha nem kellene felelősséget vállalnotok az aljasságok miatt? :)

2. Tudtok ti cenzúrázni, kérdezzétek csak meg elekecskét, ha némely részlet nem lenne világos :) Megy az nektek, mint a Népszavának Gréczy kicenzúrázása.

Netuddki. 2011.07.06. 10:30:07

@Pascal: Szerintem nem attól lesz valami sajtótermék, hogy megkapta-e az ISSN számot. De még ha egy Index cikk kommentjében fordult volna elő a kérdéses hozzászólás, még akkor sem lenne a cikkíró felelős érte.

Ugyanis egyedül az a felelős aki a bejegyzést tette. Sem a cikkíró nem tudja, hogy az adott hozzászólás igaz-e vagy nem. Ha nem tartalmazott trágár, etnikai, faji, stb. elemeket akkor a moderálási alapelvek szerint nem kell törölni. Szép is lenne, ha találomra törölgetne a moderátor. Ugyanis akkor meg a szólásszabadság sérülne. Ami azért egy kissé nagyobb jelentőséggel bír, mint holmi bivalybasznádi cégecskékről állítólagosan terjesztett PLETYKÁK.

Ettől függetlenül az érintett cégnek is meg van a lehetősége a hozzászólásra vagy ha bűncselekmény gyanúja is felmerül akkor a feljelentés megtételére a HOZZÁSZÓLÓval kapcsolatban.
Mindenesetre én hasonló esetben nem égetném magamat, de nem is hergelem fel semmivel a dolgozóimat.

A hozzászólások pedig SOHA nem fognak a szerkesztő tulajdonába kerülni. Van ugyanis valami szerzői jogi törvényünk. Pont jogászoknak magyarázzam?

heliox 2011.07.06. 10:35:49

@Con Storm

1.,a komment szerzői jogvédelem alatt áll!

Igen. És azzal, ha nem jeleníti meg, vagy már megjelenés után letiltja az ismételt megjelenést, ezzel ezt a jogot senki sem sérti meg. Ha így lenne, akkor jogot sértene egy könyvkiadó is, ha az által írt szar regényt nem hajlandók kiadni. Vagy ha leáll a szerver, az is jogsértés lenne.

2., megsemmisítése egyszer a feltételezett bűnelkövetés bizonyítékának a megsemmisítése

Nem semmisítik meg általában, csak nem jelenik meg a széles közönség számára olvasható, elérhető módon. Az adatbázisokban minden kísérőadattal (időpont, kliens ip cím etc) ott marad az információ.

3., másodszor magántulajdon megrongálása, ugyanis a jogfelhasználás, nem szerzői tulajdonjog

Nem látom, hogy bármi megrongálódna.

4., mivel ezek nem fizetős helyek, hogy csak attól vedd el a pénzt aki fizet, és aki nem fizet ne engedd be, ez így már szabadságjogokba ütköző diszkrimináció, politikai nézet, vallási nézet, nemi identitás, nemzetiségi hovatartozás vagy bármi más alapján...

Amennyiben azért tilt ki valakit, mert a bőrszíne, vallása, stb... más, mint amit ő kedvel, akkor igen. Mivel soha személyesen nem is találkoznak, pontos információi nincsenek is egy esetleg kizárt személyről, csak és kizárólag a hozzászólásait ismeri, ezért elég nehéz lenne a tények ellenére bizonyítani, hogy diszkriminatív lenne a kizárás.

Próbál meg egy kaszinóba elmenni és számolni black-jack-ben a lapokat. Pár nap után a lábadat sem teheted be. Hivatalos indoklás nincs. Jogszerű.

5., az ártatlanság vélelme... a cenzúrázással azt mondod ki hogy bűnös...

Az ártatlanság vélelme nem sérül. A blog szerkesztője nem bíróság, nem erőszakszervezet. Egyszerűen csak nem jeleníti meg a bejegyzést.

6., ez már rágalmazás is, rosszabb esetben emberi méltóság megsértése

Rágalmazás akkor, ha ki lett mondva (nem mond ki senki semmit, csak nem jelenik meg a komment). A kaszinó sem rágalmaz, csak nem enged be.

7., A cenzúrázást legtöbbször bűnközösségben végzik, előre kitervelt módon

Ja. Meg a gyerekcsinálást is többen csinálják, általában előre kitervelt módon, oszt mégsem ütközik törvénybe. Bűnközösség csak akkor, ha bűncselekményt követnek el.

8., a cenzúrázás csak úgy lehetséges, ha sértett adatait megjegyzed és később be tudod azonosítani, e-mail cím, internet IP cím és a többi.. ez is jogellenes!

Nem csak úgy lehetséges. Egy bejegyzés a szerkesztőnek nem tetszik. Nem azonosítja be az IP címet, de a kommentelő lábszagméretét. Egyszerűen letörli a megjelenítendő kommentek listájáról. (A komment megmarad, csak nem jelenik meg.)

A gépben azok az adatok, amelyek később az azonosíthatóságot lehetővé teszik megmaradhatnak egy ideig jogszerűen. Sőt: meg is kell tartani egy ideig.

9., a sértett joglanyból a diszkriminálása érzelmi reakciót vált ki, ami így alkalmas uszításra, izgatásra, megfélemlítésre, önkép rombolására, súlyos társadalmi feszültségek forrása lehet

A farkam meg alkalmas nemi erőszakra. Még egy ideig. Oszt mégsem követtem el semmi bűncselekményt. Aztán meg a szegénység is súlyos társadalmi feszültségek forrása lehet, mégsem bűncselekmény. A szerkesztő által végzett szerkesztés (nem megfelelő kommentek meg nem jelenítendővé tétele /törlés/) pedig szerintem nem a társadalmi feszültségek forrása.

10., ha mégsem történ bűnelkövetés, akkor estlegesen még az is előfordulhat, hogy a komment törlésével bűnpártolást követ el, az mellett, aki ellen szólt a hozzászólás

Na ez totál zavaros. Ha nem történt bűnelkövetés, akkor nem történhetett bűnpártolás sem. Bár lehet, hogy ez a tétel pont most fog majd megdőlni, de a miértekre majd várunk 80 évet.

11.,maga a moderáció léte alkalmas arra, hogy valakinek a tetteit befolyásold, tehát garázdaság, mert félelemből nem fogja leírni a véleményét, nehogy diszkrimináció érje...

Minden emberi tett alkalmas arra, hogy másvalakinek a tetteit befolyásold. Tehát minden tett garázdaság stb?

12., köteles vagy megtagadni, ha nem ez a feladatod a más ellen elkövetett diszkriminációt, büntetés kiszabását, a büntetési formák az egyetemes emberi jogok nyilatkozatában be vannak korlátozva!

Tedd meg. Ennek mi köze a témához?

preddy 2011.07.06. 10:39:14

Ilyen esetben a felperest nem terheli bizonyítási kötelezettség arra vonatkozóan, hogy az illető cég nem működött pénzmosodaként?

Érdekesek ezek a személyhez és egyébhez kötődő jogsérelmek, a tolvajra nem mondhatom rá hogy tolvaj, mert becsületsértést követek el?

Dr.Dr. VUVUZELLANÉNI okleveles tengerimalac hentes 2011.07.06. 10:39:37

@egerészölyv: azt allitod hogy aljas vagyok? gondold ezt at, mielott beperelnelek. :)

Netuddki. 2011.07.06. 10:40:41

@VUVUZELLANÉNI: Egyszerűen csak ki kellene írni, hogy a hozzászólások tartalmáért nem vállalnak felelősséget. Sőt a korrekt szerintem az lenne, mint például pár helyen alkalmazzák is, hogy a hozzászólások csak egy linkre kattintás után jönnek elő. Előtte meg legalább egyszer el kéne olvasni, hogy aki továbblép az tudomásul veszi a stb. stb.

Azt meg ki a tököm vállalja be egy moderált blognál is, hogy 1-szer nem csúszik be valami aminek nem kéne?
Tessék belegondolni, egy ilyen félelemmel moderált blog milyen szólásszabadságbeli korlátozást eredményez.
Ott van például az MT blog. Nem vállalják a cégeknek a pontos megnevezésének és címének a kiírását. Pedig bizony az elkeseredett hozzászólók legtöbbször kemény törvénysértéseket és bűncselekményeket írnak meg. Na ilyenkor mi van? Persze amíg be nem bizonyosodik. Persze. Csak közben nincs semmi visszatartó erő az ilyen és ehhez hasonló cégek esetében. Ugyanis a hatóság alkalmazottai nem igen dolgoznak meg a pénzünkért...

preddy 2011.07.06. 10:40:53

Ps.:

A Pali pojáca pedig csak úgy írható le, hogy szvsz ( szerény véleményem szerint ) a Pali pojáca!
A vélemény nyílvánítás még szabad, ha jól tudom...

Pascal · http://torzskocsma.blog.hu/ 2011.07.06. 10:41:06

"Szerintem nem attól lesz valami sajtótermék, hogy megkapta-e az ISSN számot."

Most erre röviden annyit tudok írni, hogy "de", picit hosszabban annyit, hogy onnan fogva nem az elektronikus kereskedelemről szóló, hanem a sajtótörvény hatálya alá esik.

(írtam a régi szabályozásról, a médiatv. előtti időkről van szól)

Mindkét törvény világosan fogalmaz.

1. az elektronikus kereskedelemről szóló törvényben "tartalom" van, amiért a tartalom létrehozója felel, és a tartalomszolgáltató akkor köteles a jogsértő tartalmat eltávolítani, ha ezt írásban a tudomására hozzák.

2. a sajtótörvény alapján a szerkesztő felel MINDEN tartalomért, azért is, ha az olvasó ír egy levelet és ő közzé teszi.

Valami vagy sajtótermék vagy tárhely: vagy ez vagy az vonatkozik rá. Ez akkor dől el amikor bejelented mint sajtóterméket; vagy nem jelented be.

Az nem megy, hogy a két törvényből kiválogatjuk a számunkra kedvezőbb paragrafusokat.

Dr.Dr. VUVUZELLANÉNI okleveles tengerimalac hentes 2011.07.06. 10:42:23

@preddy: bezony addig nem, amig jogerossen nem lett rabizonyitva a lopas tenye. Mint ahogy azert, mert mariskaneni garabolyos radioja szerint te pedofil vagy, meg nem irhatom ki a blogomba rolad hogy preddy egy gyerekbaszo monstrum.

preddy 2011.07.06. 10:42:46

@kovi1970: A Fidesz zöld vonalon viszont bármilyen disznóságot bejelenthetsz, közölhetsz, bármilyen jogkövetkezmény nélkül, ami nem fideszesekre vonatkozik... :-)

Dr.Dr. VUVUZELLANÉNI okleveles tengerimalac hentes 2011.07.06. 10:44:48

@kovi1970: figyu, odairhat akarmit, de ez nem jelent semmit. ha a torveny ertelmeben a szerkesztett tartalomert feleloseggel tartozik, akkor hiaba irja ki az altalad megfogalmazottakat, ha egyszer a tevekenysege szerkesztesnek minosuél. Marpedig ha moderal, es valogat a kommentelhetosegnel, akkor bizony SZERKESZT a sajat ertekrendjet tukrozoen, amiert el lehet meszelni.

Netuddki. 2011.07.06. 10:45:05

@VUVUZELLANÉNI: Próbáld meg! Szerintem egy normális bíróságon kiröhögnének.

Következő tárgyalás:
VUVUZELLANÉNI vs. egerészölyv

XD

preddy 2011.07.06. 10:45:16

@VUVUZELLANÉNI: Jók ezek a törvények! A szomszédomhoz betörtek, a bőrszín mellékes, ő meg az ágy alatt tartott fejszenyéllel fejbe vágta a tettest, aki cserébe súlyos testi sértésért beperelte. Még tart az ügy, majd beszámolok... :-)

Dr.Dr. VUVUZELLANÉNI okleveles tengerimalac hentes 2011.07.06. 10:51:18

@Pascal: sajnos igy van.
Es bizony amikor a blogok kozul valaszt a cimlapra az index, akkor ezzel szerkeszt. ergo el lehet erte meszelni. Ezert csak ugy lehet elkerulni ezt, ha a cimlapra valamilyen a fogyasztok altal generalt ertek (pl kattintasok, olvasottsag, komment idorend stb.) kerulne ki egy-egy blog.
Kerulni kell a szerkesztoi beavatkozas minden formajat.

BKKLaci 2011.07.06. 10:52:16

@EdinaEdina: Értem.

Ami a blogolót illeti, soha, hemmilyen felelősség nem terhelheti, hiszen, még, ha az mail címe és annak az IP címes sem jelent semmit, miután egy kicsit ügyesebb netes varázsló olyan mail címet használ, (bárkiét) amit akar. a mail cím elfogható és utána felhasználható. IT mérnökként meglepett, amikor a saját mail címemről kaptam Viagra hirdetést. Akkor megnéztem, hogyan csinálták.

2011.07.06. 10:52:45

@Kalmár: Tulajdonképpen amikor egy bíró súlyosan hibás döntést hoz, rosszul/helytelenül értelmez törvényeket, akkor őt nem büntetik meg, nem vonják felelősségre ? Az ő munkáját nbem ítélik meg, nincs értékelve és szankcionálva ? A bírók gyakorlatilag istenek ?

Netuddki. 2011.07.06. 10:53:03

@VUVUZELLANÉNI: Akkor SZERINTEM ha bele is szerkeszt a kommentekbe. Volt ilyen az adott esetben? Egyáltalán moderált volt ablog amiről szóvan, mert énnekem nem annak tűnt?
Ha nem akkor bizony ez a hozzászóló MAGÁNVÉLEMÉNYE ergo a blog, cikk írója nem lehet felelős. Csak ebben az esetben könnyebb volt őt bemószerolni mint utánajárni ki írta a hozzászólást. Pedig ez is könnyen kideríthető. Senki ne ringassa magát abba a tévhitbe, hogy egy nick mögé elbújva nem deríthető ki ki is áll mögötte...

Dr.Dr. VUVUZELLANÉNI okleveles tengerimalac hentes 2011.07.06. 10:53:56

@preddy: hagy a mosott ruhat, meg a ciganyozast masra. ne farassz. szarok ra, hogy a szomszedod kit hogyan baxot fejbe. okes?

Netuddki. 2011.07.06. 10:54:39

@VUVUZELLANÉNI: Hát igen, amíg sorra születnek az ehhez hasonló ítéletek... :(

Netuddki. 2011.07.06. 10:56:32

@Kulics: Ott a kamara, vagy a legfelsőbb bíróság vagy Strasszburg. Vagy rosszul tudom? ;)

2011.07.06. 10:57:30

@BKKLaci: IT mérnökként tudhatnád, hogy egy fórum hozzászólás során a küldő gép IP cím alapján azonosítható. Email cím csak egy string mező a mail headerben, oda azt írhat egy mailer robot amit akar.

Dr.Dr. VUVUZELLANÉNI okleveles tengerimalac hentes 2011.07.06. 10:57:36

@kovi1970: igy igaz. erre megvannak a megfelelo modszerek a providereknel. Aztan lehet magyarazni, hogy wifi, meg nagymama irta, de ha olyan sulyu az ugy, akkor at lehet fesulni az adott vegpont egyeb forgalmazasait, amibol sokmindenre feny derulhet.

Dr.Dr. VUVUZELLANÉNI okleveles tengerimalac hentes 2011.07.06. 11:00:28

@Kulics: meg a legelvetemultebb trollok kozt is keves az olyan, amelyik kepes eltuntetni a nyomait. persze megoldhato, de azert lassuk be, nem vagyunk ilyen "ovatosak". mert minek. minden kommentezot nem lehet birosag ele citalni, az emberek 99,9999%-a megelegszik azzal, fa a forumon visszapofaz.

ob.szerver 2011.07.06. 11:09:02

Nem Kizmanné Dr. Oszkó Marianne volt az a bíró, aki Tokaj-szőlő ügyben másodfokon úgy döntött, hogy az a tagok összejövetel nemtaggyűlés volt?

BKKLaci 2011.07.06. 11:17:34

@Kulics: Akkor ezt most ezen a fórum talán hagyjuk.

Nem hiszem, hogy a tisztelt részvevőket ez nagyon érdekelné, legfeljebb jogi szempontból.

Csak arra akartam rámutatni, hogy egy "ügyes" emberke azt csinál egy IP címmel és egy levélcímmel, amit akar.

Esetleg megnézhetnéd, most milyen IP-ről küldök. Vagy, hogy hol van a gép helyileg.

Ha ez a téma érdekel, szívesen állok rendelkezésedre "blogon" kívül.

2011.07.06. 11:29:18

@BKKLaci: Én nem tudom megnézni, mert a blog gazdája, ahova beküldöd a hozzászólást, ő logolja az IP címeket, nem én. Másrészt az emberek 99.999%-a nem hacker, hogy open proxyk mögül fórumozzon.

BKKLaci 2011.07.06. 11:38:32

@Kulics: Hát én sem olyan vagyok. :-) De, az utóbbi 30 évben, amióta ezzel foglalkozom, tanultam egyet-mást.

De kérlek, ezt hagyjuk. Nem erre a blogra való.

Inkább válaszolj arra, amit kérdeztem, ha van véleményed róla. EdinaEdina ezt tette. (Meg is köszöntem neki, hasznos volt.) Te miért nem a blog témájával foglalkozol?

Cr 2011.07.06. 11:40:13

@Szűcslaci: Ilyen az internet, ha tetszik, ha nem. A görcsös hisztis ellenkezés nem hoz semmi jót, hidd el. Bele kell nyugodni, itt lehet mindent név és arc nélkül. Ha ez komolyan oda fog vezetni, hogy majd bújkálni kell mindenkinek, netkávézókból kommentelni, mert majd jár valami (egy szaros kommentért) akkor hidd el, még rosszabb lesz.

Te okot adsz arra, hogy rosszat írjanak rólad?
Nem?
Akkor mitől is félsz?

Lasombra 2011.07.06. 12:12:47

ez egy valóban furcsa ítélet. még ha nem is a törvényalkotásban, hanem a törvényalkalmazásban is van/volt a hiba.

amit azonban nem értek, - kicsit off lesz - hogy hogyan jött ide a Fidesz?
nagyon nem szeretem a Fijjukat, semmilyen szinten nem akarom védeni őket, vagy azonosulni velük, de a hülyeség az nem az ő kizárólagos joguk. (még. majd arra is hoznak egy kétharmadost.)

szóval furcsának tartom a kárörvendő(?) hsz-eket, miszerint ezt jól beszoptátok (valakik), mert ez 2009-es sztori.
igen az. so what?
nem volt ilyen kérdés.

itt jogi esetek vannak, ilyenek-olyanok, furcsák, érdekesek. ebbe a tematikába ez simán belefér.
szerintem.

a Fidesz viselt dolgaira ezen kívül is maradnak esetek, példák, blogok. attól, hogy most spec itt nem ők a hunyók, még nem egy nagy fegyvertény.

bőrmók 2011.07.06. 12:26:02

Ha nem tetszik egy blog, akkor odabiggyesztek magamról valamit, aztán feljelentem??

Rohadt Takony_fősámán, tolvaj mocskos hazug, elloptad százmillió forintomat.

Z.Ü., találkozunk a bíróságon :)

bőrmók 2011.07.06. 12:28:31

@Lasombra: igen, vicces, hogy egyesek azonnal elkezdik védeni a Fideszt

sisifux 2011.07.06. 12:30:06

@futyfurutty:
"Na, ha a 2009-es dátumra felkaptad a fejet, akkor az jó jel, akkor megtetted az első lépést, hogy ne birkaként vezényeljenek téged is a Cohn-Benditek."

Az mennyivel rosszabb, mintha Viktor/Győzike vezényel ?

bunkó · http://bunko.blog.hu 2011.07.06. 12:38:16

Akik a dátumon lovagolnak, azoktól kérdezném: szerintetek ugyanez a ma érvényes törvények alapján ma már nem fordulhatna elő?
Ha a válasz: "dehogynem", akkor meg mi a francér' okoskodtok?

bunkó · http://bunko.blog.hu 2011.07.06. 12:50:48

Valaki fentebb írta, hogy ha már az őt megsértő kommentelőt nem tudja beperelni, akkor bepereli a honlap gazdáját, mert ő tette lehetővé azt, hogy azt mindenki olvashassa.
Ez csak akkor lenne gerinces megoldás, hogy a honlap gazdájával együtt bepereled a tárhelyszolgáltatót, a szerver és az operációs rendszer gyártóját, az internet szolgáltatókat, a mobilszolgáltatókat, valamint a telefonkábelek tulajdonosait is.
Ha ennél kevesebbet perelsz, akkor valami gerinctelenségre kell gondolnom, mert milyen jogon emelsz ki egyvalakit ebből a hatalmas bűnszövetségből, akik együttesen tették lehetővé a komment nyilvánosságra kerülését?

bunkó · http://bunko.blog.hu 2011.07.06. 13:01:17

@Maureen: "Akkor még Nyugat-Németországban a professzorom azt mondta: "Törvényben, alkotmányban csak olyan rendelkezés maradhat, amely etikailag és jogilag vállalható (egy demokráciában). Senki nem ad biztosítást arra, hogy a legrosszabb, a rendelkezésből fakadó eset, olvasat, nem fog egyszer bekövetkezni.""

EZ AZ ami hiányzik a törvényekből. A jelenlegi médiatörvény megfogalmazása alapján (ha egy bíró nagyon akarja) akár egy általános iskolás gyerek kaktuszokról szóló hobbi-honlapja alapján az egész családját teljes vagyonelkobzással lehet sújtani.
Akkor jó a törvény szövege, ha pontosan tudjuk, hogy hol vannak a határok és a vonatkozó joggyakorlat nem gyarló (esetleg rosszindulatú) emberek egyéni hangulatától függ.

Sir Galahad 2011.07.06. 13:01:33

@Con Storm: Te sem tanultál jogot, látom.

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2011.07.06. 13:20:32

@heliox: Ez bűnpártolás és nagynnyilvánosság előtt elkövetettjóhiszeműséggel való visszaélés!

figyelj! te ha diszkriminálod a személyt, semmilyen törvényi kereted nincs semmilyen adatának a megjegyzésére! Abszolút de semmire nincs lehetőséged, ami alapján be tudnád azonosítani vagy korlátozni!

Semmire! Addig tarthatsz meg egy adatot valakiről, amíg az jónak látja! A közösségi oldalaknál, ha nem lép be valaki 3 hónapon keresztül, a jóváhagyása elévül, és törölnöd kell!

A kommentet vissza kell juttatnod a szerzői joggal rendelkezőnek ha megszünteted a tárolását! El kell küldened e-mailban!

Nem csak a bőrszín meg egyéb alapjáni diszkrimináció számít bűntettnek, a politikai vélemény alapján is! Politika=szándék az érdekeid felől meggyőzni mást...

Ha nem jelenik meg akomment, akkor volt a kiskapu a szerkesztői felelősség, de azt csak bűnelkövetés feltételezésekor élettél vele.. tehát ha törölted, diszkrimináltad. akkor az azt jelenti bűnnel vádoltad meg!

Magyaroszágon olyan elterjed az internetes neonácizmus mint a parlagfű a kecskebaszók földjén...

Rwindx 2011.07.06. 13:24:40

@Lasombra:
"nem volt ilyen kérdés."
Akkor a diktatúrázók, az alkotmányra, médiatörvényre ugró kommentelők hada csak nyilván káprázat.

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2011.07.06. 13:30:22

@heliox:

12???? ez gond öcsi...

A fórum tulajdonosa, üzemeltetője polgári személy...

oylan lenne minha a bíró odamenne a szálodatulajdonoshoz, hogy hé.. az egyik vendélged lopott egy tyúkot.. délután kösd már ki a fához és korbácsold már meg...

Semmi köze a vétkes megbüntetéséhez, egyszerű polgári személy, független a karhatalomtól... A karhatalom semmilyen formában nem utasíthatja erőszakcselekményre egy másik polgár ellen!

Ráadásul a minimális károkozás elvét kell figyelmbe vennie hatóságnak! Már arra sem lett volna joguk, hogy töröltessék a magántuljdont, arra lett volna joga ahatóságnak, hogy hozzák jogszerű állapotba! Pl. takarják ki a neveket, változtassák meg, vagy pedig, mivel a rágalmazás, hitelrontás törvényi paragrafusa tartalmazza azt a kitételt, hogy a sértett nem követ el hitelrontást, rágalmazást, ha tudja bizonyítani az állításait, a bizonyítékokkal egészítse ki az oldalt, vagy mutassa be a bíróságnak!

Rwindx 2011.07.06. 13:31:08

@Con Storm:
"A kommentet vissza kell juttatnod a szerzői joggal rendelkezőnek ha megszünteted a tárolását! El kell küldened e-mailban!"

:D:D:D:D:D

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2011.07.06. 13:53:23

@heliox: 12-es pont, pont hogy ide tartozik!

Egy független polgári személyt arra utasított a bíróság, hogy a szerzői jogvédelem alatt álló alkotását semmisítse meg!

Ez kb olyan, mintha egy szálloda üzemeltetőt arra utasítana a bíró, hogy a vendékéről akiről bebizonyosodott a tyúklopás, kösse ki egy fához és korbácsolja meg!

Semmi köze a büntetéshez, az az állam feladata! Vagyis a fórumtulajdonosnak csak, lehetőséget kellett volna biztosítania, hogy a szerzői jog tulajdonosa, vagy az állam eljárjon a művet illetően!

Ráadásul, a rágalmazás, vagy ahitelrontás paragrafusa alatt van egy bekezdés, ami felmenti a bűnelkövetés vádja alól az elkövető jogi alanyt, ha az tudja bizonyítani az állításait!

Ráadásul, mivel a magántulajdon szent és sérthetetlen, semmilyen körülmények közt nem kerülhetett volna a mű megsemmisítésre, csupán egyes részeinek kitakarására adhatott volna utasítást a bíró!

heliox 2011.07.06. 13:59:37

@Rwindx: Man tries to pay bill with spider drawing

news.ninemsn.com.au/article.aspx?id=665847

Ez pont erről szól.

heliox 2011.07.06. 14:04:44

Nem kötelezte senki arra, hogy semmisítse meg. Az összes lyukszalagon, a diszken, memóriában ott maradhat. Csak ne jelenjen meg!

Az pedig nem büntetés, hogy nem jelenik meg. Ez kb NEM olyan, mint ha arra kérnék, hogy korbácsolja meg. Inkább csak olyan, mintha arra kérné, hogy a tyúkot adja vissza a jogos tulajdonosának.

Ha pedig egyes részeket kitakarsz, akkor lényeges változások történnek egy írott műben. Például:

"A Con Strom nick név alatt kommentelő XXX totál idióta."

(XXX = nem) Ez sokkal inkább sérti a szerzői jogot, mint az, ha nem jelenik meg.

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2011.07.06. 14:08:17

@Rwindx: Igen, mert nem biztos, hogy magának kikopizta, és ha nem teszed, akkor az egyetlen példánya egy szellemi alkotásnak megsemmisül...

Ez olyan, mintha a te garázsodba beállna a haver a kocsijával, te megharagszol rá... kivinnéd az udvarra és felgyújtanád... csak a kosi reprodukálható, a szellemi alkotás pedig nem biztos...

Mivel jogilag nincs különbség alkotó és alkotó közt, egy retardált sérült ember gügye versikéje is pont ugyan olyan értékű alkotás, mint Petőfi Anyám tyúkja!

Lasombra 2011.07.06. 14:19:32

@Rwindx: nyilván nem. de

1. ha más is el van tévedve, vagy neadjisten képzettársít, tovább gondol, extrapolál stb. az miért is változtat az én megállapításomon, miszerint ennek semmi köze a Fideszhez?

2. ettől függetlenül még lehet szar a médiatörvény és az alkotmány/alaptörvény is, csak épp nem emiatt, és így ez a megállapítás kissé offtopic.

viszont az gáz, ha a kettőt összefüggésében, ok okozati relációban emlegetik, miszerint a _médiatörvényt_ kárhoztatók nagyon mellé lőttek, hisz _ez_ a poszt 2009-es.

így oké?

Lasombra 2011.07.06. 14:22:04

@Con Storm: akkor én feljelenthetem az általános iskolai orosz tanárnőmet? ugyanis az orosz fogalmazásaimról sem készítettem másolatot, azt is rájuk bíztam, az is az én szellemi termékem, nagy valószínűséggel annak is megszüntették már a tárolását, és nagy összeget mernék rá tenni, hogy azt sem tudják már nekem visszaküldeni. sem e-mailben, sem kockásfüzeten.

csak kérdezem, mert szerintem ez nagyon nem így működik.

Con Storm · http://pszichohistoria.uw.hu/ 2011.07.06. 14:24:51

@Pascal: Jó a szerkesztő felel...

De a teljes fórum szerkesztését egy automata, gondolkodásra képtelen program végzi! Nem jogi személy, nem lehet rá felelősséget hárítani! A programot üzemeltetőt pedig szerintem nem lehet mérlegelésre kényszeríteni, hogy mi bűnelkövetés és mi nem! Ha feltételez egy bűnesetet, akkor viszont kötelessége értesíteni róla a hatóságot, de csak akkor, ha az a tudomására jutott!

Aki tudott róla, az az a személy, aki megfogalmazta a kis irományát, és beszerkesztette a fórumra az automata program segítségével!

Így a szerkesztő nem az üzemeltető!

Különben is, nekem van egy gyanúm, hogy a hatóságnak a komment író személyét ki kellett volna derítenie... ugyanis annak a kötelessége aki ezt állította!

Btk. 179/1: Rágalmazás

Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel (másokra hivatkozva közöl), ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, bűntényt követ el. (1 év)

Btk. 179/2: Súlyosabb megítélés alá esik, aki

1. aljas indokból vagy célból,

2. nagy nyilvánosság előtt vagy

3. jelentős érdeksérelmet okozva követi el a bűntényt.

Btk. 182/1: A 179. és 180. §-ban (becsületsértés) meghatározott bűncselekmények miatt nem büntethető az elkövető, ha a becsület csorbítására alkalmas tény valósnak bizonyul.

Btk. 182/2: A valóság bizonyításának akkor van helye, ha a tény állítását/híresztelését illetve az arra közvetlenül utaló kifejezés használatát közérdek vagy bárkinek a jogos érdeke indokolta.

Az igazi Trebics 2011.07.06. 17:38:47

A posztnak igenis sok köze van a médiatörvényhez, hiába 2008-as a történet. A Zugi által is kiemelt indoklás fényében ugyanis pl. a Velvet sajtótermék, vonatkozik rá a médiatörvény. Aki a kommentelés megszűntetését politikai üzenetnek vélte, az nagyot tévedett, ennek semmi köze a Velvet vagy az Index szerkesztőinek politikai irányultságához, egyszerűen ez következik a törvény szövegéből, amit ennek a jogerős itéletnek az indoklása is megerősít.

Innen már csak egy lépés, hogy a Index blogketrecében megjelenő blogok hozzászólásait is az internetes újság szerkesztett tartalmának minősítsék, de nem akarok tippeket adni. Van olyan bíró, aki hozna ilyen ítéletet.

kutya vacsorája 2011.07.06. 18:49:43

@Harley: a politikai elkötelezettségben éppen ez a legijesztőbb: figyelmen kívül hagynak mindent, ami nem illeszkedik a kis elméletükbe. nem kedvelem én ezeket fijúkat, nagyon nem, de attól még nem vakultam meg. és igen: kurván csunya dolog az szdsz-mszp háziügyvédjétől bárkinek a képviseletében (gondolom vmi szdsz-mszp-közeli holdudvaronc, kár hogy zugügyi kitörölte) blogkommenteket perelni. majd elmenni valami díszfaszkörbe és felszólalni a médiaszabadság érdekében. boá.

gmower (törölt) 2011.07.07. 09:21:14

Megy ám a hangulatkeltés :D 2009-es ítélet, de mit számít, ez is az Orbán hibája... Sok hülye...

Amúgy meg az alapkérdés is sántít, ugyanis nem kötelező fórumot csinálni. Avagy, ha nem akarsz bajba kerülni, vagy nem csinálsz fórumot, vagy rendesen moderálod. Ez ilyen egyszerű.

Mert itt mindenki csak a jogokért sír, kötelességeiről meg szeretne megfeledkezni. Jogok ÉS kötelezettségek, ugyebár.

Tudomásul kell venni, hogy egy fórumüzemeltetés velejárója a moderálási munka, és ha ezt valaki nem végzi el, azért büntethetik. Ennyi a történet...

Pascal · http://torzskocsma.blog.hu/ 2011.07.07. 10:49:16

Bírom ha valaki nem érti, de nem is olvas, ellenben leírja hogy "sok hülye"

- nem "büntethetik", hanem helyreigazítás közlésére kötelezik; aztán nem "fórumot csinálni" hanem kifejezetten sajtótermékről, periodikáról van szó -

Persze Jogok ÉS Kötelezettségek, akkor én erre azt mondom, hogy Írni ÉS Olvasni, ugyebár.

gmower (törölt) 2011.07.07. 10:58:41

@Pascal: Szerintem a "helyreigazítás közlésére kötelezik" egyfajta büntetés.

A "fórumot csinálni" meg teljesen helyénvaló, itt is az lett kimondva, hogy az ún. "fórum" az alperes szerkesztése alatt áll.

gmower (törölt) 2011.07.07. 11:01:41

@Pascal: De lovagolhatunk még a szavakon napestig ez a lényegen - miszerint a sajtószabadságért aggódók (akik egyébként bárkit beperelnek, ha nekik nem tetszőt mond, vagy ír) irtózatos kamukkal próbálják bizonyítani, hogy itten' aztán diktatúra van - nem változtat.

Pascal · http://torzskocsma.blog.hu/ 2011.07.07. 11:05:54

Jó hát ha szerinted, akkor légyszi először olvasd figyelmesen végig a felrakott határozatot, aztán - többek között de nem kizárólag jómagam által - hozzá fűzötteket :)

egy korábbi, hasonló ügy:

zugugyved.blog.hu/2011/05/16/blogkomment_mint_olvasoi_level

Egy fórum üzemeltetéséhez - úgy általánosságban - nem tartozik hozzá a moderáció; ezt a felrakott határozat sem írja.

gmower (törölt) 2011.07.07. 11:18:08

@Pascal: Nem, viszont azt írja, hogy:

".[...], s miután nem észlelt olyan kizáró rendelkezést, amely a sajtó-helyreigazítás hatályát ne tenné kiterjeszthetővé az internetes újságok fórumaira, a sajtó-helyreigazítás általános szabályait alkalmazva járt el."

Vagyis a fórum pont olyan szerkesztett része az internetes újságnak, mint a cikkek. A szerkesztés meg fórum esetében technikailag moderációt, esetleg előzetes moderációt jelent.

Elolvastam a korábbi ügynél tett kommentjeidet, és mintha Te is pont ezt mondanád: ha internetes újság kommentjeiről van szó, azért a kiadó felelős.

Az igaz, hogy első kommentemnél hangyányit általánosan fórumról beszéltem, épp csak hülyézni volt kedvem, nem részletesen kifejteni, úgyhogy végülis igazad van :D

gmower (törölt) 2011.07.07. 11:21:41

Viszont akko lenne hozzád egy kérdésem:

Ha az Index a nyitóoldalára blogajánlóba azt a szöveget jeleníti meg pl. hogy " A pápa tud igazán zsidózni", akkor ezért a pápa jogosan perelhetné-e?

gmower (törölt) 2011.07.07. 11:23:45

Mert nekem az a véleményem, hogy ami konkrétan megjelenik ott a címlapon, mint ajánlószöveg, azért felelős, a mögötte lévő hosszú tartalomért meg nem (hacsak persze az nem eleve az Index szerkesztésében van).

Pascal · http://torzskocsma.blog.hu/ 2011.07.07. 11:30:01

"Vagyis a fórum pont olyan szerkesztett része az internetes újságnak, mint a cikkek"

Itt egész pontosnak kell lenni. HA a fórum része az internetes újságnak, AKKOR felel érte az újság kiadója. Mert akkor a komment olyan mint az olvasói levél. Egyébként más a helyzet, mert egyszerű tárhely szolgáltatásról van szó.

Nézd csak meg fenn, mi van a kommentek alatt:

"A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben. "

Ez a szöveg pár napja, az előző (belinkelt) ügy után - s gondolom miatt - az új médiatv. hatályba lépésekor került oda.

gmower (törölt) 2011.07.07. 11:41:12

@Pascal: Mégegyszer elnézésedet kérem a pontatlanságomért. Ami ebben a történetben az érdekes, hogy kikerül egy internetes újság blogajánlójába, hogy "Helyreigazítás fórum hozzászólásért" azt a látszatot keltve (nyilvánvalóan szándékosan), hogy az új médiatörvény értelmében életbe lépett diktatúra lendületet vett...

Újrafogalmazom előző kérdésemet:

Kibújhat-e egy internetes újság a felelősség alól olyan módszerrel, hogy ajánlóként megjelenít egy tényszerűen hamis mondatot, majd ráklikkelés után egy tőle független blogra jutsz, aminek a tartalmáért elvileg ő nem felelős?

gmower (törölt) 2011.07.07. 12:51:10

Újabb élő példa, Index címlap:

"Homár Állami pénzből épült McDonald's
Gyorséttermi beruházás Szombathelyen 7,5 millió forintból."

Rákattintasz, elolvasod, mindjárt kiderül 3 dolog:

1. Nem állami pénzből, Uniós forrásból
2. Nem a Meki kapta, mivel franchise rendszerben működik, vagyis egy magyar vállalkozásnak ítélték meg a támogatást.
3. Mindez az előző kormány idején történt(ÚMFT, egész pontosan 2009-ben)

Szóval a címlapon lévő mondat nyilvánvalóan tényszerűen hamis, de ezért perelhető-e az Index?

kód 2011.07.07. 14:51:35

@gmower: ".[...], s miután nem észlelt olyan kizáró rendelkezést, amely a sajtó-helyreigazítás hatályát ne tenné kiterjeszthetővé az internetes újságok fórumaira, a sajtó-helyreigazítás általános szabályait alkalmazva járt el."

Lefordítom magyarra:
"Tegnap vacsora közben rákerestem és nem találtam olyan jogszabályt, mely megtiltaná nekem, a bírónak, hogy bődületes marhaságot állítsak. Úgyhogy most hozok is egy olyan hülye ítéletet hogy leestek a székről. És be is kaphatjátok. Hehehe."

A komment eltávolítására lehetett volna kötelezni az újságot. A kommentelő adatainak kiadására is lehetett volna kötelezni az újságot. Meg is lehetett volna büntetni, ha nyilvánvaló dolgot nem moderál pedig értesítették róla. Helyreigazítást előírni viszont röhejes. Hogy igazíthatná helyre az újságíró azt, amit nem is ő írt?

kód 2011.07.07. 15:03:18

ez a legviccesebb:

"a beírások alperesi szempontból való felvállalásának eldönthetősége érdekében az alperes nincs elzárva olyan technikai eszköz beiktatása elől, amely segítségével a beírások tényleges kontrollálását már a megjelenés előtt biztosítani tudják."

Adok még további ötleteket is, az újságírón kívül még kiket lehet beperelni egy kommentért:
-Kovács Alajos markológépkezelőt. Lehetősége lett volna elvágni a gerinckábelt, és nemhogy a komment nem jelent volna meg, de semmi sem.
-Huan Espinoza maoista felkelőt. Hivatali kötelezettségét elmulasztotta, midőn az árnyékban henyélt a BIX (Budapest Internet Exchange) robbantgatása helyett.
-A Datanetet. Hiszen lehetősége lett volna előírni, hogy a nála elhelyezett webszerverre csak a jóváhagyásuk után lehessen feltölteni minden egyes betűt.

Pascal · http://torzskocsma.blog.hu/ 2011.07.07. 16:34:33

@gmower:

Jó kérdés, hogy meddig tart egy netes újság; hol a határa. Én azt gondolom erről, hogy a kiadó határozza meg. Ha az index.hu-nak impresszuma és ISSN száma van akkor újság. Úgy lett újság, hogy bejelentette - a bejelentés során, minél pontosabban írja le, hogy merre-meddig tart az újság (különösen, ha blogokat és fórumot is üzemeltet). Ha például az index fórum nem ennek része (erről a kiadó dönt) annyit kell tennie, hogy ezt a bejelentésben, az impresszumban, a felhasználási feltételekben világosan leírja.

Persze ami az Index.hu része azon copyright-ja is van - ami rajta van az újságon, az úgy került oda, hogy a szerkesztő kiszerkesztette; tehát felel is érte.

Vagyis ami olvasható az index címlapon, az az újság része (mindegy hogy máshonnan idézi, van-e link mögötte vagy nincs) - nem azért mert az Index írta írta, hanem mert a kiadó/felelős szerkesztő szerkesztette ki.

Ha átkattintasz máshova ami már nem az újság része - ami ott van azért nem fel.

2012.03.27. 22:15:55

Megszűnt a több évtizedes munkahelyem.
Saját kezembe kellett venni a sorsom alakulását, ezért kezdtem el keresni az interneten. Így bukkantam rá a KMD által kínált lehetősére, melyet mindenkinek ajánlok a mellékelt honlapon:

kmdholding.com/hub3p3a
süti beállítások módosítása